Huyền Không Lý Số
Left Nav Trang chủ Diễn Ðàn Hỏi/Ðáp Lịch Âm Dương Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Right Nav

Left Container Right Container
 
Ðang nhap

« Ghi Danh »
» Quên mật khẩu «

Tìm Kiếm Chi Tiết

Giới Thieu
Diễn dàn HKLS
Thông Báo
Góp ý
Hội thảo chuyên dề
Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Nhờ Tu Vấn
Tu vấn Phong Thủy
Dịch số
Nhờ xem Tử Vi
Nhờ xem Tử Bình
So tuổi Hôn nhân-Gia dình
Nhờ Xem Tướng
Nhờ xem ngày giờ
Ðặt tên cho Bé

Diễn Ðàn
Phong thủy
Dịch Số
Tử Vi
Tử Bình
So tuổi Hôn nhân-Gia dình
Nhân Tướng học
Khoa học huyền bí
Trạch cát
Tủ Sách

Nghiệm Chứng
Phong Thủy
Dịch Số
Tử Bình
Tử Vi

Phòng Thảo Luận
Phòng Thảo Luận Tử Bình
Lớp so cấp Tử Bình
Phòng Giải Số Tử Vi 1
Phòng Giải Số Tử Vi 2
Phòng Thảo Luận Dịch Lý


Liên kết ứng Dụng
Xem Lịch Âm Duong
Lấy Lá Số Tứ Trụ
Ngày giờ Sóc - Tiết Khí

Liên kết
Ấm Trà Dịch Lý

Lịch Âm Duong


Trở về   Huyền Không Lý Số » Hỏi/Ðáp

diễn tả
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

hinh-que8
What to Type Resulting Graphic Meaning
:1: 1 1
:2: 2 2
:3: 3 3
:4: 4 4
:5: 5 5
:6: 6 6
:7: 7 7
:8: 8 8
yahoo11
What to Type Resulting Graphic Meaning
:1r1: 11 11
:1226: 16 16
:5221: 52 52
:3674: 34 34
:2335: 25 25
:5d0: 50 50
:884: 74 74
:799: 79 79
:4433: 43 43
:5887: 57 57
:34336: 36 36
:008: 8 8
:005: 5 5
:104: 104 104
:646: 66 66
:2116: 26 26
:5333: 53 53
:797: 77 77
:4228: 48 48
:668: 68 68
:1008: 100 100
:337: 37 37
:549: 59 59
:19: 19 19
:0006: 6 6
:002: 2 2
:3we2: 32 32
:3445: 35 35
:7113: 73 73
:4e2: 42 42
:611d7: 67 67
:202: 21 21
:0010: 10 10
:1345: 15 15
:7j6: 76 76
:2455: 24 24
:5d1: 51 51
:762: 72 72
:298: 29 29
:444: 44 44
:7885: 75 75
:338: 38 38
:5690: 56 56
:184: 14 14
:004: 4 4
:105: 105 105
:3l0: 30 30
:0401: 1 1
:107: 107 107
:669: 69 69
:331: 31 31
:63f0: 60 60
:2542: 22 22
:003: 3 3
:432: 12 12
:4449: 49 49
:287: 27 27
:3563: 33 33
:6322: 62 62
:761: 71 71
:3239: 39 39
:4555: 45 45
:20: 20 20
:1898: 18 18
:0r09: 9 9
:1334: 13 13
:17677: 17 17
:103: 103 103
:101: 101 101
:6k3: 63 63
:41g6: 46 46
:798: 78 78
:4227: 47 47
:664: 64 64
:108: 108 108
:430: 40 40
:5548: 58 58
:283: 23 23
:0607: 7 7
:1f02: 102 102
:6g5: 65 65
:25458: 28 28
:106: 106 106
:760: 70 70
:4431: 41 41
:6321: 61 61
hinh-que64
What to Type Resulting Graphic Meaning
:11: 11 11
:12: 12 12
:13: 13 13
:14: 14 14
:15: 15 15
:16: 16 16
:17: 17 17
:18: 18 18
:212: 21 21
:22: 22 22
:23: 23 23
:24: 24 24
:25: 25 25
:26: 26 26
:27: 27 27
:28: 28 28
:31: 31 31
:32: 32 32
:33: 33 33
:34: 34 34
:35: 35 35
:36: 36 36
:37: 37 37
:38: 38 38
:41: 41 41
:42: 42 42
:43: 43 43
:44: 44 44
:45: 45 45
:46: 46 46
:47: 47 47
:48: 48 48
:51: 51 51
:52: 52 52
:53: 53 53
:54: 54 54
:55: 55 55
:56: 56 56
:57: 57 57
:58: 58 58
:61: 61 61
:62: 62 62
:63: 63 63
:64: 64 64
:65: 65 65
:66: 66 66
:68: 68 68
:71: 71 71
:72: 72 72
:73: 73 73
:74: 74 74
:75: 75 75
:67: 67 67
:76: 76 76
:77: 77 77
:78: 78 78
:81: 81 81
:822: 82 82
:832: 83 83
:84: 84 84
:852: 85 85
:862: 86 86
:87: 87 87
:88: 88 88
yahoo1
What to Type Resulting Graphic Meaning
:what: What What
:beat_shot: Beat Shot Beat Shot
:confuse: Confuse Confuse
:hell_boy: Hell Boy Hell Boy
:ops: Ops Ops
:still_dreaming: Still Dreaming Still Dreaming
:85: 85 85
:0909: 0909 0909
:baffle: Baffle Baffle
:20_003: 20 003 20 003
:32_002: 32 002 32 002
:42_002: 42 002 42 002
:53_002: 53 002 53 002
:tire: Tire Tire
:choler: Choler Choler
:feel_good: Feel Good Feel Good
:moneygrubber: Moneygrubber Moneygrubber
:shame: Shame Shame
:063: 063 063
:amazed: Amazed Amazed
:14_002: 14 002 14 002
:27_003: 27 003 27 003
:39_002: 39 002 39 002
:50_002: 50 002 50 002
:8188: 81 81
:surrender: Surrender Surrender
:burn_joss_stick: Burn Joss Stick Burn Joss Stick
:doubt: Doubt Doubt
:look_down: Look Down Look Down
:rap: Rap Rap
:022: 022 022
:adore: Adore Adore
:2434: 24 24
:11_002: 11 002 11 002
:22_002: 22 002 22 002
:34_002: 34 002 34 002
:728: 78 78
:44_002: 44 002 44 002
:55_003: 55 003 55 003
:waaaht: Waaaht Waaaht
:beat_brick: Beat Brick Beat Brick
:confident: Confident Confident
:haha: Haha Haha
:oh: Oh Oh
:spiderman: Spiderman Spiderman
:088: 088 088
:bad_smelly: Bad Smelly Bad Smelly
:17_002: 17 002 17 002
:30_002: 30 002 30 002
:455: 45 45
:41_002: 41 002 41 002
:52_002: 52 002 52 002
:83: 83 83
:sweet_kiss: Sweet Kiss Sweet Kiss
:canny: Canny Canny
:embarrassed: Embarrassed Embarrassed
:misdoubt: Misdoubt Misdoubt
:sexy_girl: Sexy Girl Sexy Girl
:052: 052 052
:ah: Ah Ah
:13_002: 13 002 13 002
:6564: 64 64
:26_002: 26 002 26 002
:38_002: 38 002 38 002
:100: 100 100
:48_002: 48 002 48 002
:880: 80 80
:beauty: Beauty Beauty
:cry_002: Cry 002 Cry 002
:hungry: Hungry Hungry
:pudency: Pudency Pudency
:sure: Sure Sure
:86: 86 86
:10_002: 10 002 10 002
:beated: Beated Beated
:21_002: 21 002 21 002
:33_002: 33 002 33 002
:7ew7: 77 77
:43_002: 43 002 43 002
:54_002: 54 002 54 002
:021: 021 021
:too_sad: Too Sad Too Sad
:cold: Cold Cold
:go: Go Go
:nosebleed_002: Nosebleed 002 Nosebleed 002
:snicker: Snicker Snicker
:071: 071 071
:angry: Angry Angry
:16_002: 16 002 16 002
:29_002: 29 002 29 002
:40_002: 40 002 40 002
:51_002: 51 002 51 002
:82: 82 82
:sweat: Sweat Sweat
:byebye: Byebye Byebye
:dribble: Dribble Dribble
:matrix: Matrix Matrix
:sad: Sad Sad
:023: 023 023
:after_boom: After Boom After Boom
:12_003: 12 003 12 003
:23_002: 23 002 23 002
:7ew1: 71 71
:21: 36 002 36 002
:79: 79 79
:47_002: 47 002 47 002
:577: 57 57
:58_002: 58 002 58 002
Yahoo140
What to Type Resulting Graphic Meaning
:SugarwareZ-264: SugarwareZ 264 SugarwareZ 264
:SugarwareZ-054: SugarwareZ 054 SugarwareZ 054
:SugarwareZ-099: SugarwareZ 099 SugarwareZ 099
:SugarwareZ-272: SugarwareZ 272 SugarwareZ 272
:SugarwareZ-109: SugarwareZ 109 SugarwareZ 109
:SugarwareZ-022: SugarwareZ 022 SugarwareZ 022
:SugarwareZ-280: SugarwareZ 280 SugarwareZ 280
:SugarwareZ-121: SugarwareZ 121 SugarwareZ 121
:SugarwareZ-030: SugarwareZ 030 SugarwareZ 030
:SugarwareZ-222: SugarwareZ 222 SugarwareZ 222
:SugarwareZ-038: SugarwareZ 038 SugarwareZ 038
:SugarwareZ-230: SugarwareZ 230 SugarwareZ 230
:SugarwareZ-046: SugarwareZ 046 SugarwareZ 046
:SugarwareZ-071: SugarwareZ 071 SugarwareZ 071
:SugarwareZ-011: SugarwareZ 011 SugarwareZ 011
:Z-007: SugarwareZ 007 SugarwareZ 007
:SugarwareZ-091: SugarwareZ 091 SugarwareZ 091
:SugarwareZ-269: SugarwareZ 269 SugarwareZ 269
:SugarwareZ-063: SugarwareZ 063 SugarwareZ 063
:SugarwareZ-105: SugarwareZ 105 SugarwareZ 105
:SugarwareZ-019: SugarwareZ 019 SugarwareZ 019
:SugarwareZ-277: SugarwareZ 277 SugarwareZ 277
:SugarwareZ-118: SugarwareZ 118 SugarwareZ 118
:SugarwareZ-027: SugarwareZ 027 SugarwareZ 027
:SugarwareZ-298: SugarwareZ 298 SugarwareZ 298
:SugarwareZ-219: SugarwareZ 219 SugarwareZ 219
:SugarwareZ-035: SugarwareZ 035 SugarwareZ 035
:SugarwareZ-227: SugarwareZ 227 SugarwareZ 227
:SugarwareZ-043: SugarwareZ 043 SugarwareZ 043
:SugarwareZ-068: SugarwareZ 068 SugarwareZ 068
:SugarwareZ-261: SugarwareZ 261 SugarwareZ 261
:SugarwareZ-051: SugarwareZ 051 SugarwareZ 051
:Z-008: SugarwareZ 008 SugarwareZ 008
:SugarwareZ-073: SugarwareZ 073 SugarwareZ 073
:SugarwareZ-266: SugarwareZ 266 SugarwareZ 266
:SugarwareZ-060: SugarwareZ 060 SugarwareZ 060
:SugarwareZ-102: SugarwareZ 102 SugarwareZ 102
:SugarwareZ-016: SugarwareZ 016 SugarwareZ 016
:SugarwareZ-274: SugarwareZ 274 SugarwareZ 274
:SugarwareZ-115: SugarwareZ 115 SugarwareZ 115
:SugarwareZ-024: SugarwareZ 024 SugarwareZ 024
:SugarwareZ-282: SugarwareZ 282 SugarwareZ 282
:SugarwareZ-123: SugarwareZ 123 SugarwareZ 123
:SugarwareZ-032: SugarwareZ 032 SugarwareZ 032
:SugarwareZ-224: SugarwareZ 224 SugarwareZ 224
:SugarwareZ-040: SugarwareZ 040 SugarwareZ 040
:SugarwareZ-232: SugarwareZ 232 SugarwareZ 232
:SugarwareZ-048: SugarwareZ 048 SugarwareZ 048
:SugarwareZ-014: SugarwareZ 014 SugarwareZ 014
:Z-004: SugarwareZ 004 SugarwareZ 004
:Z-002: SugarwareZ 002 SugarwareZ 002
:SugarwareZ-263: SugarwareZ 263 SugarwareZ 263
:SugarwareZ-053: SugarwareZ 053 SugarwareZ 053
:SugarwareZ-093: SugarwareZ 093 SugarwareZ 093
:SugarwareZ-271: SugarwareZ 271 SugarwareZ 271
:SugarwareZ-065: SugarwareZ 065 SugarwareZ 065
:SugarwareZ-107: SugarwareZ 107 SugarwareZ 107
:SugarwareZ-021: SugarwareZ 021 SugarwareZ 021
:SugarwareZ-279: SugarwareZ 279 SugarwareZ 279
:SugarwareZ-120: SugarwareZ 120 SugarwareZ 120
:SugarwareZ-029: SugarwareZ 029 SugarwareZ 029
:SugarwareZ-300: SugarwareZ 300 SugarwareZ 300
:SugarwareZ-221: SugarwareZ 221 SugarwareZ 221
:SugarwareZ-037: SugarwareZ 037 SugarwareZ 037
:SugarwareZ-229: SugarwareZ 229 SugarwareZ 229
:SugarwareZ-045: SugarwareZ 045 SugarwareZ 045
:SugarwareZ-070: SugarwareZ 070 SugarwareZ 070
:Z-009: SugarwareZ 009 SugarwareZ 009
:SugarwareZ-090: SugarwareZ 090 SugarwareZ 090
:SugarwareZ-268: SugarwareZ 268 SugarwareZ 268
:SugarwareZ-062: SugarwareZ 062 SugarwareZ 062
:SugarwareZ-104: SugarwareZ 104 SugarwareZ 104
:SugarwareZ-018: SugarwareZ 018 SugarwareZ 018
:SugarwareZ-276: SugarwareZ 276 SugarwareZ 276
:SugarwareZ-117: SugarwareZ 117 SugarwareZ 117
:SugarwareZ-026: SugarwareZ 026 SugarwareZ 026
:SugarwareZ-297: SugarwareZ 297 SugarwareZ 297
:SugarwareZ-218: SugarwareZ 218 SugarwareZ 218
:SugarwareZ-034: SugarwareZ 034 SugarwareZ 034
:SugarwareZ-226: SugarwareZ 226 SugarwareZ 226
:SugarwareZ-042: SugarwareZ 042 SugarwareZ 042
:SugarwareZ-067: SugarwareZ 067 SugarwareZ 067
:SugarwareZ-260: SugarwareZ 260 SugarwareZ 260
:SugarwareZ-050: SugarwareZ 050 SugarwareZ 050
:Z-010: SugarwareZ 010 SugarwareZ 010
:Z-003: SugarwareZ 003 SugarwareZ 003
:SugarwareZ-265: SugarwareZ 265 SugarwareZ 265
:SugarwareZ-059: SugarwareZ 059 SugarwareZ 059
:SugarwareZ-100: SugarwareZ 100 SugarwareZ 100
:SugarwareZ-015: SugarwareZ 015 SugarwareZ 015
:SugarwareZ-273: SugarwareZ 273 SugarwareZ 273
:SugarwareZ-114: SugarwareZ 114 SugarwareZ 114
:SugarwareZ-023: SugarwareZ 023 SugarwareZ 023
:SugarwareZ-281: SugarwareZ 281 SugarwareZ 281
:SugarwareZ-122: SugarwareZ 122 SugarwareZ 122
:SugarwareZ-031: SugarwareZ 031 SugarwareZ 031
:SugarwareZ-223: SugarwareZ 223 SugarwareZ 223
:SugarwareZ-039: SugarwareZ 039 SugarwareZ 039
:SugarwareZ-231: SugarwareZ 231 SugarwareZ 231
:SugarwareZ-047: SugarwareZ 047 SugarwareZ 047
:SugarwareZ-072: SugarwareZ 072 SugarwareZ 072
:SugarwareZ-013: SugarwareZ 013 SugarwareZ 013
:Z-005: SugarwareZ 005 SugarwareZ 005
:Z-001: SugarwareZ 001 SugarwareZ 001
:SugarwareZ-092: SugarwareZ 092 SugarwareZ 092
:SugarwareZ-270: SugarwareZ 270 SugarwareZ 270
:SugarwareZ-064: SugarwareZ 064 SugarwareZ 064
:SugarwareZ-106: SugarwareZ 106 SugarwareZ 106
:SugarwareZ-020: SugarwareZ 020 SugarwareZ 020
:SugarwareZ-278: SugarwareZ 278 SugarwareZ 278
:SugarwareZ-119: SugarwareZ 119 SugarwareZ 119
:SugarwareZ-028: SugarwareZ 028 SugarwareZ 028
:SugarwareZ-299: SugarwareZ 299 SugarwareZ 299
:SugarwareZ-220: SugarwareZ 220 SugarwareZ 220
:SugarwareZ-036: SugarwareZ 036 SugarwareZ 036
:SugarwareZ-228: SugarwareZ 228 SugarwareZ 228
:SugarwareZ-044: SugarwareZ 044 SugarwareZ 044
:SugarwareZ-069: SugarwareZ 069 SugarwareZ 069
:SugarwareZ-262: SugarwareZ 262 SugarwareZ 262
:SugarwareZ-052: SugarwareZ 052 SugarwareZ 052
:Z-006: SugarwareZ 006 SugarwareZ 006
:SugarwareZ-089: SugarwareZ 089 SugarwareZ 089
:SugarwareZ-267: SugarwareZ 267 SugarwareZ 267
:SugarwareZ-061: SugarwareZ 061 SugarwareZ 061
:SugarwareZ-103: SugarwareZ 103 SugarwareZ 103
:SugarwareZ-017: SugarwareZ 017 SugarwareZ 017
:SugarwareZ-275: SugarwareZ 275 SugarwareZ 275
:SugarwareZ-116: SugarwareZ 116 SugarwareZ 116
:SugarwareZ-025: SugarwareZ 025 SugarwareZ 025
:SugarwareZ-283: SugarwareZ 283 SugarwareZ 283
:SugarwareZ-217: SugarwareZ 217 SugarwareZ 217
:SugarwareZ-033: SugarwareZ 033 SugarwareZ 033
:SugarwareZ-225: SugarwareZ 225 SugarwareZ 225
:SugarwareZ-041: SugarwareZ 041 SugarwareZ 041
:SugarwareZ-066: SugarwareZ 066 SugarwareZ 066
:SugarwareZ-259: SugarwareZ 259 SugarwareZ 259
:SugarwareZ-049: SugarwareZ 049 SugarwareZ 049
:SugarwareZ-012: SugarwareZ 012 SugarwareZ 012
yahoo
What to Type Resulting Graphic Meaning
:rockon: Rockon Rockon
:533: 5 5
:tup: Tup Tup
:clever66: Clever66 Clever66
:de: De De
:hface: Hface Hface
:az: Az Az
:teaser1: Teaser1 Teaser1
:cg: Cg Cg
:y_pull_hair: Y Pull Hair Y Pull Hair
:cv: Cv Cv
:fire11: Fire11 Fire11
:i_miss_you: I Miss You I Miss You
:bm: Bm Bm
:present: Present Present
:ap: Ap Ap
:ahsup: Ahsup Ahsup
:vit1: Vit1 Vit1
:coolman: Coolman Coolman
:dl: Dl Dl
:hismiley: Hismiley Hismiley
:bo: Bo Bo
:luv1: Luv1 Luv1
:mornin: Mornin Mornin
:333: 3 3
:ck: Ck Ck
:dazed: Dazed Dazed
:heyyou: Heyyou Heyyou
:headbanger: Headbanger Headbanger
:bq: Bq Bq
:ao: Ao Ao
:surprised1: Surprised1 Surprised1
:bs: Bs Bs
:y_na_na_2: Y Na Na 2 Y Na Na 2
:cryingsmiley: Cryingsmiley Cryingsmiley
:ek: Ek Ek
:imback: Imback Imback
:nosetickle: Nosetickle Nosetickle
:blah2: Blah2 Blah2
:slap1: Slap1 Slap1
:454: 4 4
:co: Co Co
:hi5: Hi5 Hi5
:aq: Aq Aq
:lookthere: Lookthere Lookthere
:2peace: 2peace 2peace
:da: Da Da
:hands_ha: Hands Ha Hands Ha
:lmao1: Lmao1 Lmao1
:punch_3: Punch 3 Punch 3
:ar: Ar Ar
:summer22: Summer22 Summer22
:02DF2011: 02DF2011 02DF2011
:cp: Cp Cp
:ej: Ej Ej
:hmmthink: Hmmthink Hmmthink
:ax: Ax Ax
:nite: Nite Nite

Múi giờ được tính theo giờ GMT +8. Hiện tại là 02:17.


Bản quyền thuộc về HUYỀN KHÔNG LÝ SỐ © 20-06-2009.
® Ghi rõ nguồn "HUYENKHONGLYSO.COM" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Trang web chạy tốt nhất trên trình duyệt FireFox độ phân giải (1024x768)