Huyền Không Lý Số
Left Nav Trang chủ Diễn Ðàn Hỏi/Ðáp Lịch Âm Dương Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Right Nav

Left Container Right Container
 
Ðang nhap

« Ghi Danh »
» Quên mật khẩu «

Tìm Kiếm Chi Tiết

Giới Thieu
Diễn dàn HKLS
Thông Báo
Góp ý
Hội thảo chuyên dề
Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Nhờ Tu Vấn
Tu vấn Phong Thủy
Dịch số
Nhờ xem Tử Vi
Nhờ xem Tử Bình
So tuổi Hôn nhân-Gia dình
Nhờ Xem Tướng
Nhờ xem ngày giờ
Ðặt tên cho Bé

Diễn Ðàn
Phong thủy
Dịch Số
Tử Vi
Tử Bình
So tuổi Hôn nhân-Gia dình
Nhân Tướng học
Khoa học huyền bí
Trạch cát
Tủ Sách

Nghiệm Chứng
Phong Thủy
Dịch Số
Tử Bình
Tử Vi

Phòng Thảo Luận
Phòng Thảo Luận Tử Bình
Lớp so cấp Tử Bình
Phòng Giải Số Tử Vi 1
Phòng Giải Số Tử Vi 2
Phòng Thảo Luận Dịch Lý


Liên kết ứng Dụng
Xem Lịch Âm Duong
Lấy Lá Số Tứ Trụ
Ngày giờ Sóc - Tiết Khí

Liên kết
Ấm Trà Dịch Lý

Lịch Âm Duong


Trở về   Huyền Không Lý Số » Hỏi/Ðáp

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
Danh sách vB code
[b], [i], [u] Đậm / Italic / Underline
[color] Color
[size] Size
[font] Font
[highlight] Highlight
[left], [right], [center] Left / Right / Giữa
[indent] Indent
[email] Email Linking
[url] URL Hyperlinking
[thread] Thread Linking
[post] Post Linking
[list] Danh sách thứ tự / Danh sách nâng cao
[img] Images
[code]
[php] Mã PHP
[html] Mã HTML
[quote] Trích
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Ðính Kèm
[flash] Chơi flash
[lasotuvi] lasotuvi
[marquee] Chữ chạy
[music] Chơi nhạc
[table] table
[youtube] Video Youtube
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Đậm / Italic / Underline
Thẻ [b], [i] và [u] tương ứng cho phép bạn tạo chữ đậm, nghiêng và gạch chân.
Usage [b]value[/b]
[i]value[/i]
[u]value[/u]
Example Usage [b]this text is bold[/b]
[i]this text is italic[/i]
[u]this text is underlined[/u]
Example Output this text is bold
this text is italic
this text is underlined

Color
Thẻ [code] được chuyển sang font có chiều cố định (đơn cách).
Usage [color=Tùy chọn]value[/color]
Example Usage [color=blue]this text is blue[/color]
Example Output this text is blue

Size
The [size] tag allows you to change the size of your text.
Usage [size=Tùy chọn]value[/size]
Example Usage [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
Example Output this text is two sizes larger than normal

Font
The [font] tag allows you to change the font of your text.
Usage [font=Tùy chọn]value[/font]
Example Usage [font=courier]this text is in the courier font[/font]
Example Output this text is in the courier font

Highlight
The [highlight] tag allows you to emphasize your text.
Usage [highlight]value[/highlight]
Example Usage [highlight]this text is highlighted[/highlight]
Example Output this text is highlighted

Left / Right / Giữa
The [left], [right] and [center] tags allow you to change the alignment of your text.
Usage [left]value[/left]
[center]value[/center]
[right]value[/right]
Example Usage [left]this text is left-aligned[/left]
[center]this text is center-aligned[/center]
[right]this text is right-aligned[/right]
Example Output
this text is left-aligned
this text is center-aligned
this text is right-aligned

Indent
The [indent] tag allows you to indent your text.
Usage [indent]value[/indent]
Example Usage [indent]this text is indented[/indent]
Example Output
this text is indented

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [email]value[/email]
[email=Tùy chọn]value[/email]
Example Usage [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
Example Output j.doe@example.com
Click Here to Email Me

URL Hyperlinking
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [url]value[/url]
[url=Tùy chọn]value[/url]
Example Usage [url]http://huyenkhonglyso.com[/url]
[url=http://huyenkhonglyso.com]Huyền Không Lý Số[/url]
Example Output http://huyenkhonglyso.com
Huyền Không Lý Số

Thread Linking
The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]value[/thread]
Example Usage [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Click Me![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output http://huyenkhonglyso.com/showthread.php?t=42918
Click Me!

Post Linking
The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [post]postid[/post]
[post=postid]value[/post]
Example Usage [post]269302[/post]
[post=269302]Click Me![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output http://huyenkhonglyso.com/showthread.php?p=269302#post269302
Click Me!

Danh sách thứ tự
The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.
Usage [list]value[/list]
Example Usage [list]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  • list item 1
  • list item 2

Danh sách nâng cao
The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).
Usage [list=Tùy chọn]value[/list]
Example Usage [list=1]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]

[list=a]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2

Images
The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.
Usage [img]value[/img]
Example Usage [img]http://huyenkhonglyso.com/images/curves/statusicon/forum_new.gif[/img] (Not linked)

[url=http://www.example.com] [img]http://huyenkhonglyso.com/images/curves/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Linked)
Example Output (Not linked)

(Linked)

The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.
Usage [code]value[/code]
Example Usage [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Example Output
Mã:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

Mã PHP
The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.
Usage [php]value[/php]
Example Usage [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Example Output
Mã PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


Mã HTML
The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.
Usage [html]value[/html]
Example Usage [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Example Output
Mã HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Trích
The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.
Usage [quote]Trích[/quote]
[quote=Ký danh]value[/quote]
Example Usage [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;87605]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Example Output
Trích:
Lorem ipsum dolor sit amet
Trích:
Nguyên văn bởi John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Trích:
Nguyên văn bởi John Doe Xem bài gởi
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
Usage [noparse][b]value[/b][/noparse]
Example Usage [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Example Output [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Ðính Kèm
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Usage [attach]attachmentid[/attach]
Example Usage [attach]12345[/attach]
Example Output

Chơi flash
Flash
Usage [flash]value[/flash]
Example Usage Flash
Example Output Flash

lasotuvi
Usage [lasotuvi]value[/lasotuvi]
Example Usage [lasotuvi]MTg5M3wxMnwyNnwwfDF8TVREfDF8MXwwfDF8MnwwfDB8N3wwNw[/lasotuvi]
Example Output

Chữ chạy
Chữ chạy
Usage [marquee]value[/marquee]
Example Usage Chữ chạy
Example Output Chữ chạy

Chơi nhạc
Chơi nhạc
Usage [music]value[/music]
Example Usage Chơi nhạc
Example Output Chơi nhạc

table
With this vB code tables can be inserted into the post. Columns are seperated by �|�, every new line is a new row.
Usage [table]value[/table]
Example Usage [table]column 1|column 2|column 3[/table]
Example Output
column 1column 2column 3

Video Youtube
video youtube
Usage [youtube]value[/youtube]
Example Usage video youtube
Example Output video youtube


Múi giờ được tính theo giờ GMT +8. Hiện tại là 02:12.


Bản quyền thuộc về HUYỀN KHÔNG LÝ SỐ © 20-06-2009.
® Ghi rõ nguồn "HUYENKHONGLYSO.COM" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Trang web chạy tốt nhất trên trình duyệt FireFox độ phân giải (1024x768)