Huyền Không Lý Số
Left Nav Trang chủ Diễn Ðàn Hỏi/Ðáp Lịch Âm Dương Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Right Nav

Left Container Right Container
 
Ðang nhap

« Ghi Danh »
» Quên mật khẩu «

Tìm Kiếm Chi Tiết

Giới Thieu
Diễn dàn HKLS
Thông Báo
Góp ý
Hội thảo chuyên dề
Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Nhờ Tu Vấn
Tu vấn Phong Thủy
Dịch số
Nhờ xem Tử Vi
Nhờ xem Tử Bình
So tuổi Hôn nhân-Gia dình
Nhờ Xem Tướng
Nhờ xem ngày giờ
Ðặt tên cho Bé

Diễn Ðàn
Phong thủy
Dịch Số
Tử Vi
Tử Bình
So tuổi Hôn nhân-Gia dình
Nhân Tướng học
Khoa học huyền bí
Trạch cát
Tủ Sách

Nghiệm Chứng
Phong Thủy
Dịch Số
Tử Bình
Tử Vi

Phòng Thảo Luận
Phòng Thảo Luận Tử Bình
Lớp so cấp Tử Bình
Phòng Giải Số Tử Vi 1
Phòng Giải Số Tử Vi 2
Phòng Thảo Luận Dịch Lý


Liên kết ứng Dụng
Xem Lịch Âm Duong
Lấy Lá Số Tứ Trụ
Ngày giờ Sóc - Tiết Khí

Liên kết
Ấm Trà Dịch Lý

Lịch Âm Duong


Trở về   Huyền Không Lý Số » Hỏi/Ðáp

diễn tả
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

hinh-que8
What to Type Resulting Graphic Meaning
:1: 1 1
:2: 2 2
:3: 3 3
:4: 4 4
:5: 5 5
:6: 6 6
:7: 7 7
:8: 8 8
yahoo11
What to Type Resulting Graphic Meaning
:41g6: 46 46
:4227: 47 47
:2116: 26 26
:430: 40 40
:797: 77 77
:668: 68 68
:1008: 100 100
:549: 59 59
:6k3: 63 63
:104: 104 104
:008: 8 8
:005: 5 5
:3we2: 32 32
:4431: 41 41
:7113: 73 73
:611d7: 67 67
:6g5: 65 65
:0006: 6 6
:19: 19 19
:5d0: 50 50
:7j6: 76 76
:4433: 43 43
:762: 72 72
:34336: 36 36
:298: 29 29
:7885: 75 75
:5690: 56 56
:2335: 25 25
:0010: 10 10
:1345: 15 15
:202: 21 21
:5333: 53 53
:4228: 48 48
:3l0: 30 30
:337: 37 37
:107: 107 107
:669: 69 69
:63f0: 60 60
:646: 66 66
:105: 105 105
:184: 14 14
:004: 4 4
:3563: 33 33
:4e2: 42 42
:761: 71 71
:4555: 45 45
:002: 2 2
:4449: 49 49
:3445: 35 35
:003: 3 3
:432: 12 12
:2542: 22 22
:5d1: 51 51
:101: 101 101
:444: 44 44
:338: 38 38
:798: 78 78
:664: 64 64
:108: 108 108
:5548: 58 58
:2455: 24 24
:103: 103 103
:0r09: 9 9
:1334: 13 13
:17677: 17 17
:20: 20 20
:1898: 18 18
:0401: 1 1
:25458: 28 28
:331: 31 31
:106: 106 106
:760: 70 70
:6321: 61 61
:1f02: 102 102
:0607: 7 7
:283: 23 23
:3674: 34 34
:3239: 39 39
:884: 74 74
:799: 79 79
:5887: 57 57
:287: 27 27
:5221: 52 52
:6322: 62 62
:1r1: 11 11
:1226: 16 16
hinh-que64
What to Type Resulting Graphic Meaning
:11: 11 11
:12: 12 12
:13: 13 13
:14: 14 14
:15: 15 15
:16: 16 16
:17: 17 17
:18: 18 18
:212: 21 21
:22: 22 22
:23: 23 23
:24: 24 24
:25: 25 25
:26: 26 26
:27: 27 27
:28: 28 28
:31: 31 31
:32: 32 32
:33: 33 33
:34: 34 34
:35: 35 35
:36: 36 36
:37: 37 37
:38: 38 38
:41: 41 41
:42: 42 42
:43: 43 43
:44: 44 44
:45: 45 45
:46: 46 46
:47: 47 47
:48: 48 48
:51: 51 51
:52: 52 52
:53: 53 53
:54: 54 54
:55: 55 55
:56: 56 56
:57: 57 57
:58: 58 58
:61: 61 61
:62: 62 62
:63: 63 63
:64: 64 64
:65: 65 65
:66: 66 66
:68: 68 68
:71: 71 71
:72: 72 72
:73: 73 73
:74: 74 74
:75: 75 75
:76: 76 76
:67: 67 67
:77: 77 77
:78: 78 78
:81: 81 81
:822: 82 82
:832: 83 83
:84: 84 84
:852: 85 85
:862: 86 86
:87: 87 87
:88: 88 88
yahoo1
What to Type Resulting Graphic Meaning
:sad: Sad Sad
:40_002: 40 002 40 002
:sweat: Sweat Sweat
:51_002: 51 002 51 002
:82: 82 82
:byebye: Byebye Byebye
:071: 071 071
:angry: Angry Angry
:dribble: Dribble Dribble
:16_002: 16 002 16 002
:matrix: Matrix Matrix
:29_002: 29 002 29 002
:7ew1: 71 71
:21: 36 002 36 002
:still_dreaming: Still Dreaming Still Dreaming
:79: 79 79
:47_002: 47 002 47 002
:what: What What
:58_002: 58 002 58 002
:beat_shot: Beat Shot Beat Shot
:023: 023 023
:after_boom: After Boom After Boom
:confuse: Confuse Confuse
:12_003: 12 003 12 003
:hell_boy: Hell Boy Hell Boy
:2434: 24 24
:23_002: 23 002 23 002
:ops: Ops Ops
:32_002: 32 002 32 002
:shame: Shame Shame
:42_002: 42 002 42 002
:tire: Tire Tire
:455: 45 45
:53_002: 53 002 53 002
:85: 85 85
:choler: Choler Choler
:0909: 0909 0909
:baffle: Baffle Baffle
:feel_good: Feel Good Feel Good
:20_003: 20 003 20 003
:moneygrubber: Moneygrubber Moneygrubber
:rap: Rap Rap
:39_002: 39 002 39 002
:surrender: Surrender Surrender
:50_002: 50 002 50 002
:8188: 81 81
:burn_joss_stick: Burn Joss Stick Burn Joss Stick
:063: 063 063
:amazed: Amazed Amazed
:doubt: Doubt Doubt
:14_002: 14 002 14 002
:look_down: Look Down Look Down
:27_003: 27 003 27 003
:34_002: 34 002 34 002
:spiderman: Spiderman Spiderman
:728: 78 78
:44_002: 44 002 44 002
:waaaht: Waaaht Waaaht
:55_003: 55 003 55 003
:beat_brick: Beat Brick Beat Brick
:022: 022 022
:adore: Adore Adore
:confident: Confident Confident
:11_002: 11 002 11 002
:haha: Haha Haha
:22_002: 22 002 22 002
:oh: Oh Oh
:sexy_girl: Sexy Girl Sexy Girl
:41_002: 41 002 41 002
:sweet_kiss: Sweet Kiss Sweet Kiss
:52_002: 52 002 52 002
:83: 83 83
:canny: Canny Canny
:088: 088 088
:bad_smelly: Bad Smelly Bad Smelly
:embarrassed: Embarrassed Embarrassed
:17_002: 17 002 17 002
:misdoubt: Misdoubt Misdoubt
:30_002: 30 002 30 002
:38_002: 38 002 38 002
:sure: Sure Sure
:100: 100 100
:48_002: 48 002 48 002
:880: 80 80
:beauty: Beauty Beauty
:052: 052 052
:577: 57 57
:ah: Ah Ah
:cry_002: Cry 002 Cry 002
:13_002: 13 002 13 002
:hungry: Hungry Hungry
:6564: 64 64
:26_002: 26 002 26 002
:pudency: Pudency Pudency
:33_002: 33 002 33 002
:snicker: Snicker Snicker
:7ew7: 77 77
:43_002: 43 002 43 002
:too_sad: Too Sad Too Sad
:54_002: 54 002 54 002
:021: 021 021
:86: 86 86
:cold: Cold Cold
:10_002: 10 002 10 002
:beated: Beated Beated
:go: Go Go
:21_002: 21 002 21 002
:nosebleed_002: Nosebleed 002 Nosebleed 002
Yahoo140
What to Type Resulting Graphic Meaning
:SugarwareZ-049: SugarwareZ 049 SugarwareZ 049
:Z-008: SugarwareZ 008 SugarwareZ 008
:SugarwareZ-061: SugarwareZ 061 SugarwareZ 061
:SugarwareZ-017: SugarwareZ 017 SugarwareZ 017
:SugarwareZ-025: SugarwareZ 025 SugarwareZ 025
:SugarwareZ-033: SugarwareZ 033 SugarwareZ 033
:SugarwareZ-041: SugarwareZ 041 SugarwareZ 041
:SugarwareZ-069: SugarwareZ 069 SugarwareZ 069
:SugarwareZ-262: SugarwareZ 262 SugarwareZ 262
:SugarwareZ-092: SugarwareZ 092 SugarwareZ 092
:SugarwareZ-270: SugarwareZ 270 SugarwareZ 270
:SugarwareZ-106: SugarwareZ 106 SugarwareZ 106
:SugarwareZ-278: SugarwareZ 278 SugarwareZ 278
:SugarwareZ-119: SugarwareZ 119 SugarwareZ 119
:SugarwareZ-299: SugarwareZ 299 SugarwareZ 299
:SugarwareZ-220: SugarwareZ 220 SugarwareZ 220
:SugarwareZ-228: SugarwareZ 228 SugarwareZ 228
:SugarwareZ-046: SugarwareZ 046 SugarwareZ 046
:SugarwareZ-014: SugarwareZ 014 SugarwareZ 014
:SugarwareZ-054: SugarwareZ 054 SugarwareZ 054
:Z-004: SugarwareZ 004 SugarwareZ 004
:SugarwareZ-022: SugarwareZ 022 SugarwareZ 022
:Z-002: SugarwareZ 002 SugarwareZ 002
:SugarwareZ-030: SugarwareZ 030 SugarwareZ 030
:SugarwareZ-038: SugarwareZ 038 SugarwareZ 038
:SugarwareZ-066: SugarwareZ 066 SugarwareZ 066
:SugarwareZ-259: SugarwareZ 259 SugarwareZ 259
:SugarwareZ-089: SugarwareZ 089 SugarwareZ 089
:SugarwareZ-267: SugarwareZ 267 SugarwareZ 267
:SugarwareZ-103: SugarwareZ 103 SugarwareZ 103
:SugarwareZ-275: SugarwareZ 275 SugarwareZ 275
:SugarwareZ-116: SugarwareZ 116 SugarwareZ 116
:SugarwareZ-283: SugarwareZ 283 SugarwareZ 283
:SugarwareZ-217: SugarwareZ 217 SugarwareZ 217
:SugarwareZ-225: SugarwareZ 225 SugarwareZ 225
:SugarwareZ-051: SugarwareZ 051 SugarwareZ 051
:SugarwareZ-063: SugarwareZ 063 SugarwareZ 063
:SugarwareZ-019: SugarwareZ 019 SugarwareZ 019
:SugarwareZ-027: SugarwareZ 027 SugarwareZ 027
:SugarwareZ-035: SugarwareZ 035 SugarwareZ 035
:SugarwareZ-043: SugarwareZ 043 SugarwareZ 043
:Z-009: SugarwareZ 009 SugarwareZ 009
:SugarwareZ-230: SugarwareZ 230 SugarwareZ 230
:SugarwareZ-071: SugarwareZ 071 SugarwareZ 071
:SugarwareZ-264: SugarwareZ 264 SugarwareZ 264
:SugarwareZ-099: SugarwareZ 099 SugarwareZ 099
:SugarwareZ-272: SugarwareZ 272 SugarwareZ 272
:SugarwareZ-109: SugarwareZ 109 SugarwareZ 109
:SugarwareZ-280: SugarwareZ 280 SugarwareZ 280
:SugarwareZ-121: SugarwareZ 121 SugarwareZ 121
:SugarwareZ-222: SugarwareZ 222 SugarwareZ 222
:SugarwareZ-048: SugarwareZ 048 SugarwareZ 048
:Z-010: SugarwareZ 010 SugarwareZ 010
:SugarwareZ-060: SugarwareZ 060 SugarwareZ 060
:SugarwareZ-016: SugarwareZ 016 SugarwareZ 016
:SugarwareZ-024: SugarwareZ 024 SugarwareZ 024
:Z-003: SugarwareZ 003 SugarwareZ 003
:SugarwareZ-032: SugarwareZ 032 SugarwareZ 032
:SugarwareZ-040: SugarwareZ 040 SugarwareZ 040
:SugarwareZ-068: SugarwareZ 068 SugarwareZ 068
:SugarwareZ-261: SugarwareZ 261 SugarwareZ 261
:SugarwareZ-091: SugarwareZ 091 SugarwareZ 091
:SugarwareZ-269: SugarwareZ 269 SugarwareZ 269
:SugarwareZ-105: SugarwareZ 105 SugarwareZ 105
:SugarwareZ-277: SugarwareZ 277 SugarwareZ 277
:SugarwareZ-118: SugarwareZ 118 SugarwareZ 118
:SugarwareZ-298: SugarwareZ 298 SugarwareZ 298
:SugarwareZ-219: SugarwareZ 219 SugarwareZ 219
:SugarwareZ-227: SugarwareZ 227 SugarwareZ 227
:SugarwareZ-013: SugarwareZ 013 SugarwareZ 013
:SugarwareZ-053: SugarwareZ 053 SugarwareZ 053
:SugarwareZ-065: SugarwareZ 065 SugarwareZ 065
:Z-005: SugarwareZ 005 SugarwareZ 005
:SugarwareZ-021: SugarwareZ 021 SugarwareZ 021
:Z-001: SugarwareZ 001 SugarwareZ 001
:SugarwareZ-029: SugarwareZ 029 SugarwareZ 029
:SugarwareZ-037: SugarwareZ 037 SugarwareZ 037
:SugarwareZ-045: SugarwareZ 045 SugarwareZ 045
:SugarwareZ-232: SugarwareZ 232 SugarwareZ 232
:SugarwareZ-073: SugarwareZ 073 SugarwareZ 073
:SugarwareZ-266: SugarwareZ 266 SugarwareZ 266
:SugarwareZ-102: SugarwareZ 102 SugarwareZ 102
:SugarwareZ-274: SugarwareZ 274 SugarwareZ 274
:SugarwareZ-115: SugarwareZ 115 SugarwareZ 115
:SugarwareZ-282: SugarwareZ 282 SugarwareZ 282
:SugarwareZ-123: SugarwareZ 123 SugarwareZ 123
:SugarwareZ-224: SugarwareZ 224 SugarwareZ 224
:SugarwareZ-050: SugarwareZ 050 SugarwareZ 050
:SugarwareZ-062: SugarwareZ 062 SugarwareZ 062
:Z-006: SugarwareZ 006 SugarwareZ 006
:SugarwareZ-018: SugarwareZ 018 SugarwareZ 018
:SugarwareZ-026: SugarwareZ 026 SugarwareZ 026
:SugarwareZ-034: SugarwareZ 034 SugarwareZ 034
:SugarwareZ-042: SugarwareZ 042 SugarwareZ 042
:SugarwareZ-070: SugarwareZ 070 SugarwareZ 070
:SugarwareZ-263: SugarwareZ 263 SugarwareZ 263
:SugarwareZ-093: SugarwareZ 093 SugarwareZ 093
:SugarwareZ-271: SugarwareZ 271 SugarwareZ 271
:SugarwareZ-107: SugarwareZ 107 SugarwareZ 107
:SugarwareZ-279: SugarwareZ 279 SugarwareZ 279
:SugarwareZ-120: SugarwareZ 120 SugarwareZ 120
:SugarwareZ-300: SugarwareZ 300 SugarwareZ 300
:SugarwareZ-221: SugarwareZ 221 SugarwareZ 221
:SugarwareZ-229: SugarwareZ 229 SugarwareZ 229
:SugarwareZ-047: SugarwareZ 047 SugarwareZ 047
:SugarwareZ-012: SugarwareZ 012 SugarwareZ 012
:SugarwareZ-059: SugarwareZ 059 SugarwareZ 059
:SugarwareZ-015: SugarwareZ 015 SugarwareZ 015
:SugarwareZ-023: SugarwareZ 023 SugarwareZ 023
:SugarwareZ-031: SugarwareZ 031 SugarwareZ 031
:SugarwareZ-039: SugarwareZ 039 SugarwareZ 039
:SugarwareZ-067: SugarwareZ 067 SugarwareZ 067
:SugarwareZ-260: SugarwareZ 260 SugarwareZ 260
:SugarwareZ-090: SugarwareZ 090 SugarwareZ 090
:SugarwareZ-268: SugarwareZ 268 SugarwareZ 268
:SugarwareZ-104: SugarwareZ 104 SugarwareZ 104
:SugarwareZ-276: SugarwareZ 276 SugarwareZ 276
:SugarwareZ-117: SugarwareZ 117 SugarwareZ 117
:SugarwareZ-297: SugarwareZ 297 SugarwareZ 297
:SugarwareZ-218: SugarwareZ 218 SugarwareZ 218
:SugarwareZ-226: SugarwareZ 226 SugarwareZ 226
:SugarwareZ-052: SugarwareZ 052 SugarwareZ 052
:SugarwareZ-064: SugarwareZ 064 SugarwareZ 064
:Z-007: SugarwareZ 007 SugarwareZ 007
:SugarwareZ-020: SugarwareZ 020 SugarwareZ 020
:SugarwareZ-028: SugarwareZ 028 SugarwareZ 028
:SugarwareZ-036: SugarwareZ 036 SugarwareZ 036
:SugarwareZ-044: SugarwareZ 044 SugarwareZ 044
:SugarwareZ-011: SugarwareZ 011 SugarwareZ 011
:SugarwareZ-231: SugarwareZ 231 SugarwareZ 231
:SugarwareZ-072: SugarwareZ 072 SugarwareZ 072
:SugarwareZ-265: SugarwareZ 265 SugarwareZ 265
:SugarwareZ-100: SugarwareZ 100 SugarwareZ 100
:SugarwareZ-273: SugarwareZ 273 SugarwareZ 273
:SugarwareZ-114: SugarwareZ 114 SugarwareZ 114
:SugarwareZ-281: SugarwareZ 281 SugarwareZ 281
:SugarwareZ-122: SugarwareZ 122 SugarwareZ 122
:SugarwareZ-223: SugarwareZ 223 SugarwareZ 223
yahoo
What to Type Resulting Graphic Meaning
:fire11: Fire11 Fire11
:i_miss_you: I Miss You I Miss You
:bm: Bm Bm
:present: Present Present
:teaser1: Teaser1 Teaser1
:cg: Cg Cg
:y_pull_hair: Y Pull Hair Y Pull Hair
:cv: Cv Cv
:dl: Dl Dl
:hismiley: Hismiley Hismiley
:bo: Bo Bo
:luv1: Luv1 Luv1
:ap: Ap Ap
:ahsup: Ahsup Ahsup
:vit1: Vit1 Vit1
:coolman: Coolman Coolman
:heyyou: Heyyou Heyyou
:headbanger: Headbanger Headbanger
:bq: Bq Bq
:mornin: Mornin Mornin
:333: 3 3
:ck: Ck Ck
:dazed: Dazed Dazed
:ek: Ek Ek
:imback: Imback Imback
:nosetickle: Nosetickle Nosetickle
:ao: Ao Ao
:surprised1: Surprised1 Surprised1
:bs: Bs Bs
:y_na_na_2: Y Na Na 2 Y Na Na 2
:cryingsmiley: Cryingsmiley Cryingsmiley
:hi5: Hi5 Hi5
:aq: Aq Aq
:lookthere: Lookthere Lookthere
:blah2: Blah2 Blah2
:slap1: Slap1 Slap1
:454: 4 4
:co: Co Co
:hands_ha: Hands Ha Hands Ha
:lmao1: Lmao1 Lmao1
:punch_3: Punch 3 Punch 3
:2peace: 2peace 2peace
:da: Da Da
:ej: Ej Ej
:hmmthink: Hmmthink Hmmthink
:ax: Ax Ax
:nite: Nite Nite
:ar: Ar Ar
:summer22: Summer22 Summer22
:02DF2011: 02DF2011 02DF2011
:cp: Cp Cp
:hface: Hface Hface
:az: Az Az
:rockon: Rockon Rockon
:533: 5 5
:tup: Tup Tup
:clever66: Clever66 Clever66
:de: De De

Múi giờ được tính theo giờ GMT +8. Hiện tại là 18:59.


Bản quyền thuộc về HUYỀN KHÔNG LÝ SỐ © 20-06-2009.
® Ghi rõ nguồn "HUYENKHONGLYSO.COM" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Trang web chạy tốt nhất trên trình duyệt FireFox độ phân giải (1024x768)