『 Tháng năm 』

* Thường lý:
Đinh sinh tháng Ngọ, nguyệt lệnh đắc lộc; thân cường chuyên dụng Nhâm Canh, Canh Nhâm cùng thấu, phú quý song toàn; được một Quý thấu, danh là Độc Sát đương quyền, là quyền quý vũ chức; Nhâm Quý đều tàng, cũng không phải dân thường.
* Biến lý:
+ Dụng Nhâm Quý thấy Mậu chế Kỷ hỗn, hoặc thấy Giáp mộc xuất ra can, tiết thủy sinh hỏa, là thường nhân.
+ Nếu nguyên cục kim thủy quá vượng, thân nhược, thủ Nguyệt lệnh Ngọ trong có Đinh Kỷ làm dụng, là chân thần đắc dụng, phú quý không nhẹ.
+ Đinh hỏa là chất âm nhu, hỏa dù có vượng cũng không lấy 『 Viêm Thượng cách』 luận.

【Ví dụ】
1. Mệnh thường nhân:
Đinh Bính Đinh Nhâm
Dậu Ngọ Tị Dần
Thân cường dụng Nhâm, Nhâm thủy vô căn lại gặp trụ năm Đinh hỏa hợp chế; hành hỏa mộc được ít, khuất phục dưới người khác, sau đến thủy vận, có tiểu danh tiểu lợi.
2. Mệnh đại quý:
Nhâm Bính Đinh Mậu
Tý Ngọ Dậu Thân
Đinh thấy Bính Ngọ, Đinh lấy Bính luận, thân cường dụng Nhâm, căn thông Thân Tý, vận chạy Tây Bắc, từng bước phú quý.


『Tháng Sáu 』

* Thường lý:
Đinh sinh tháng Mùi, Thực thần nắm lệnh. Trước tiết Đại Thử, hỏa khí chưa lui, thủ dụng vẫn giống như tháng 5. Sau tiết Đại Thử, Đinh hỏa lui khí, thân nhược, thấy Canh Giáp cùng thấu, bổ Giáp dẫn Đinh, Đinh hỏa tự cường; nhưng thể dụng thì không vượng, cho nên chỉ thuộc tiểu phú tiểu quý.
* Biến lý:
+ Nếu Mậu Kỷ xuất ra can, tiết nhược Đinh hỏa, có thể chuyên thủ Giáp mộc, dụng Ấn chế Thực sinh thân; Nguyên cục mệnh táo khô, mang cơ hội phối lấy một hai điểm Quý thủy.
+ Nếu như thân cường, có thể thủ Quý Canh, Tài sinh nhược Sát, quý mà có quyền.
+ Nếu thân cường thấy Canh Tân thấu can, nguyệt lệnh tự có Thực thần sinh Tài, cách cục chuyển phú; kim tàng, vận nhập Tây Bắc, cũng có thể tiểu phú.

『Ví dụ 』
1. Quý mệnh:
Giáp Tân Đinh Canh
Ngọ Ngọ Mùi Tý
Thân cường Sát yếu, hỷ rơi giờ Canh Tý; càng hỷ đại vận một đường kim thủy, làm quan đến đặc nhiệm, an phú tôn vinh.
2. Mệnh Hồ Lâm Dực:
Nhâm Đinh Đinh Kỷ
Thân Mùi Mùi Dậu
Đinh Tỉ thấu xuất, Nhâm thủy hợp; Kỷ thổ dày nặng, hỷ có kim hóa; đại vận hành Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Quan tinh đắc địa, công danh hiển hách.