Mệnh nữ sanh 30/8/1985dl (15/7/1985al)
Giờ 8giờ sáng , dụng thần là hành gì?
Năm nào em lập gia đình? Người chồng làm nghề gì ?
Xin luận giúp em bát tự , cám ơn !