E có nan đề song thái tuế mà nằm trong cung tài thì mà sắp tới e có mối buôn bán lớn em xin mấy cô dì chú bác chỉ giáo giúp e với ạ